Geodeta Gdynia Chwaszczyno

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. Można podzielić nieruchomość rolną niezależnie od przepisów o Gospodarce nieruchomościami jeśli wydzielona działka będzie miała powierzchnię większą niż 0,3ha lub wydzielona działka będzie niezbędną drogą dojazdową do gospodarstwa rolnego. Działkę rolną mniejszą niż 0,3ha można wydzielić wówczas gdy jest to niezbędne do regulacji granic nieruchomości sąsiednich lub gdy wydzielona działka będzie sprzedana właścicielowi nieruchomości sąsiedniej w celu jej powiększenia. W trybie przepisów o Gospodarce nieruchomościami podziału można dokonać jeśli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej planem. Dopuszcza się jednak sytuacje podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu jak np:

podzialy-nieruchomosci
  • zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
  • wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
  • wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
  • inne cele zawarte z Art. 95 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami

W przypadku braku planu i jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nie objętym obowiązkiem sporządzania planu miejscowego, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia tego planu zasady podziału nieruchomości ustala się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podział nieruchomości następuję na wniosek właściciela, użytkownika wieczystego lub z urzędu. W tym celu osoba składająca wniosek przy pomocy geodety sporządza wstępny projekt podziału, który składa do właściwego miejscowo organu. Jeśli wstępny projekt został pozytywnie zaopiniowany i zostało wydane postanowienie o możliwości dokonania podziału geodeta przystępuje do wszystkich niezbędnych czynności kameralnych oraz terenowych niezbędnych do dokonania podziału.

W efekcie wykonania w/w procedury geodeta uprawniony sporządza „projekt podziału nieruchomości”, na podstawie którego Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta wydaje decyzję o jej podziale.

Powrót