Geodeta Gdynia Chwaszczyno

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA – POMIAR POWYKONAWCZY

inwentaryzacje-powykonawcze

Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty budowlane, które zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Pomiar powykonawczy odbywa się w ciągu 30 dni od zakończenia robót budowlanych a w przypadku podziemnych elementów sieci uzbrojenia terenu, przed ich zakopaniem. Geodeta uprawniony inwentaryzuje wszystkie wykonane elementy zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania poszczególnych elementów z projektem oraz kompletuje odpowiednią dokumentację. Dokumentacja po wprowadzeniu do bazy danych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zostaje opatrzona odpowiednimi klauzulami i podpisami po czym jest przekazana inwestorowi. Dokumentację powstałą w wyniku w/w czynności inwestor składa w nadzorze budowlanym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz w instytucjach branżowych właściwych dla danej sieci uzbrojenia.

Powrót